Nieuws

Agenda Algemene Ledenvergadering - 15 april 2024
8 april 2024

Agenda Algemene Ledenvergadering - 15 april 2024

De Algemene Ledenvergadering van EHBO-vereniging Enschede wordt gehouden op maandag 15 april 2024. De vergadering begint om 19:30 uur. De relevante stukken liggen vanaf 19:00 uur ter inzage.

De agenda voor de vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. In- en uitgaande post
 4. Notulen ALV 2023
 5. Secretarieel verslag over 2023
 6. Financieel verslag over 2023
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Begroting 2025
 9. Verkiezing bestuursleden
 10. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 11. Discussie toekomst vereniging
 12. Rondvraag