Nieuwsarchief

Agenda Algemene Ledenvergadering - 20 april 2023
10 april 2023

Agenda Algemene Ledenvergadering - 20 april 2023

De Algemene Ledenvergadering van EHBO-vereniging Enschede wordt gehouden op donderdag 20 april 2023. De vergadering begint om 19:30 uur. De relevante stukken liggen vanaf 19:00 uur ter inzage.

De agenda voor de vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. In- en uitgaande post
 4. Notulen ALV 2022
 5. Secretarieel verslag over 2022
 6. Financieel verslag over 2022
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Begroting 2024
 9. Verkiezing voorzitter
 10. Verkiezing bestuursleden
 11. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 12. Vooruitblik
 13. Jubilarissen
 14. Rondvraag

Marijn is aftredend en herkiesbaar als voorzitter. Lonneke en Peter zijn aftredend en herkiesbaar als bestuurslid.

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering nodigen we je graag uit voor een drankje. Wil je zo vriendelijk zijn om je vooraf aan te melden voor de Algemene Ledenvergadering via deze link?


Algemene Ledenvergadering - 18 augustus 2021
10 augustus 2021

De Algemene Ledenvergadering van de EHBO-vereniging Enschede zal plaatsvinden op woensdag 18 augustus 2021 om 20:00 uur. De relevante stukken liggen vanaf 19:30 uur ter inzage.

De agenda voor de vergadering is als volgt:

 1. Opening & procedure
 2. Mededelingen
 3. In- en uitgaande post
 4. Notulen ALV 2020
 5. Secretarieel verslag 2020
 6. Financieel verslag over 2020
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Begroting 2022
 9. Vooruitblik
 10. Verkiezing bestuursleden
 11. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 12. Benoeming klachtencommissie
 13. Rondvraag

Laura Spoelstra is aftredend en herkiesbaar als bestuurslid. Daarnaast is er nog één vacature voor bestuurslid.

LET OP: In verband met de coronamaatregelen is vooraf aanmelden voor de ALV noodzakelijk. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar info@ehbo-enschede.nl. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen dit eveneens melden via e-mail. Aanmelden voor de ALV en kandidaatstelling voor bestuurslid kan tot en met maandag 16 augustus.


Hervatting reanimatielessen
11 juli 2021

Sinds medio juni 2021 bieden we weer herhalingslessen reanimatie aan in kleine groepjes. Ook starten we binnenkort weer met opleidingen reanimatie.


Update: coronamaatregelen zeker tot december
28 oktober 2020

Op 27 oktober heeft minister De Jonge aangegeven dat de 'gedeeltelijke lockdown' zeker nog tot december zal duren. Dat betekent, samen met het feit dat de coronasituatie in de regio Twente als 'zeer ernstig' bestempeld wordt, dat alle fysieke lessen in november komen te vervallen.

E-learning

Ondertussen zijn we gestart met het opzetten van digitale lessen (e-learning), zodat het toch mogelijk wordt om de herhalingslessen te volgen. Een succesvol gevolgde les in de e-learning zal gelden als succesvol gevolgde les voor de stempelkaart. Het streven is om de eerste lessen begin december open te stellen voor alle leden.

Fysieke lessen

Het bestuur heeft besloten om geen fysieke lessen te geven, wanneer de coronasituatie in Twente als 'ernstig' of 'zeer ernstig' bestempeld wordt (op basis van het coronadashboard en de routekaart van de Rijksoverheid). Bij lagere risiconiveaus gaan de lessen waar mogelijk door, uiteraard met de dan geldende coronamaatregelgen in acht genomen.


Gedeeltelijke lockdown - vervolglessen uitgesteld
15 oktober 2020

Naar aanleiding van de nieuwe corona-maatregelen die deze week in zijn gegaan (de gedeeltelijke lockdown), heeft het bestuur besloten om de vervolglessen voorlopig weer op te schorten (in ieder geval tot en met maandag 9 november). We zijn van mening dat het op het moment onverstandig is om groepen samen te brengen.

Helaas is het nog niet mogelijk om nu al nieuwe data te plannen, aangezien het nog onduidelijk is hoe lang de gedeeltelijke lockdown zal duren. Op het moment dat er meer bekend is over de nieuwe cursusdata, nemen we als eerste contact op met de cursisten die al ingeschreven stonden voor de herhalingslessen in oktober en november. Of de geplande lessen in de tweede helft van november door kunnen gaan, is nu nog niet bekend.

In de komende weken gaan we bekijken of we een deel van de vervolglessen online kunnen aanbieden. Hierover te zijner tijd meer.

Mochten er hierover nog vragen zijn, stuur dan even een mail naar info@ehbo-enschede.nl.


Vervolglessen
4 oktober 2020

De reeds geplande vervolg- en herhalingslessen zitten allemaal al vol. Begin november zullen er weer nieuwe lessen ingepland worden, houd hiervoor de pagina lesrooster in de gaten.

Vanwege de corona-maatregelen is het tijdelijk verplicht om vooraf aan te melden voor een les. Ook worden er tijdelijk twee lessen met elkaar gecombineerd, zodat we efficiënt met onze spullen kunnen omgaan en cursisten niet onnodig vaak naar de les hoeven te komen. Het aantal cursisten dat per les kan deelnemen is helaas wel een stuk lager dan normaal, maar zo kan er wel een veilige afstand gehouden worden. Hierdoor kan het wel wat langer duren, voordat u een les kunt volgen. Wij zullen er voor zorgen dat iedereen ruim de gelegenheid krijgt om voldoende lessen te volgen, zodat het diploma verlengd kan worden. Nadat we ervaring hebben opgedaan met de eerste vervolg- en herhalingslessen, worden er meer lessen gepland.


Agenda Algemene Ledenvergadering 21 september
13 september 2020

De Algemene Ledenvergadering van EHBO-vereniging Enschede wordt gehouden op maandag 21 september 2020 om 19:30 uur. De relevante stukken liggen vanaf 19:00 uur ter inzage.

De agenda voor de vergadering is als volgt:

 1. Opening & procedure
 2. Mededelingen
 3. In- en uitgaande post
 4. Notulen ALV 2019
 5. Secretarieel verslag over 2019
 6. Financieel verslag over 2019
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Begroting 2021
 9. Vooruitblik
 10. Verkiezing voorzitter
 11. Verkiezing bestuursleden
 12. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 13. Rondvraag

Bestuursmutaties

Marijn Horstman heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter. De bestuursleden Margje Bekker, Lonneke Beumer en Peter Ebben zijn aftredend, omdat hun termijn van drie jaar er op zit. Lonneke en Peter zijn herkiesbaar. Kandidaten voor de functie van bestuurslid of voorzitter kunnen zich nog tot en met maandag 14 september melden bij de secretaris via e-mail.

Indien u niet bij de vergadering aanwezig kunt zijn, maar wel mee wilt stemmen tijdens de verkiezing, dan kunt u een ander lid machtigen om voor u een stem uit te brengen. Neem ook hiervoor contact op met de secretaris van de vereniging via e-mail.

Vooraf aanmelden

Let op: In verband met het coronavirus is vooraf aanmelden voor de ledenvergadering noodzakelijk. Dit kan tot en met vrijdag 18 september via deze link. Leden met klachten die kunnen duiden op het coronavirus hebben geen toegang tot de vergadering.


Algemene Ledenvergadering
19 augustus 2020

In verband met het coronavirus kon de Algemene Ledenvergadering in april niet doorgaan. Inmiddels is er een nieuwe datum gepland: maandag 21 september. De vergadering begint om 19:30 uur. De relevante stukken (secretarieel en financieel verslag) liggen vanaf 19:00 uur ter inzage. De agenda voor de vergadering wordt uiterlijk een week voor de vergadering gepubliceerd op de website van de vereniging. In verband met corona-richtlijnen is vooraf aanmelden voor de vergadering noodzakelijk. Meer informatie over de manier van aanmelden volgt binnenkort. Tijdens de vergadering moeten in ieder geval nieuwe bestuursleden gekozen worden.

De zittingstermijn van de bestuursleden Peter, Lonneke en Margje is verstreken. Peter en Lonneke zijn herkiesbaar voor de volledige termijn (3 jaar). Margje heeft aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn. De functie van voorzitter is nog vacant. Leden van de vereniging kunnen zich kandidaat stellen voor de functie van bestuurslid of voorzitter. Dit kan tot uiterlijk zeven dagen voor de vergadering bij de secretaris via info@ehbo-enschede.nl.


Start nieuwe seizoen (2020-2021)
19 augustus 2020

We gaan binnenkort weer beginnen met het geven van vervolglessen. In verband met RIVM- en brancherichtlijnen zijn er een aantal belangrijke wijzigingen. Zo is het oefenen op medecursisten vooralsnog niet toegestaan en gelden er tijdens de lessen strikte hygiënerichtlijnen. Zo zullen de instructeurs je vragen om bij bepaalde handelingen handschoenen aan te trekken en regelmatig je handen te desinfecteren. Om ervoor te zorgen dat alle cursisten 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden is het aantal cursisten per les beperkt. Vooraf aanmelden voor de lessen is daarom noodzakelijk. Bij klachten die kunnen duiden op het coronavirus is deelname aan de lessen niet toegestaan. Het streven is om in oktober te beginnen met de lessen. In september worden alleen wat lessen gegeven voor mensen die per 1 oktober hun diploma moeten verlengen (meer hierover verderop in deze nieuwsbrief).

Ook de reanimatielessen krijgen een andere invulling. Het aantal cursisten per les is erg beperkt, omdat elke cursist over een eigen reanimatiepop moet kunnen beschikken. Oefenen met de overname van de reanimatie door een tweede hulpverlener is niet mogelijk. Er moet tijdens de lessen wel beademd worden. Omdat de (dure) longen van de reanimatiepop door de aangepaste richtlijnen nu na elke cursist vervangen moeten worden, is het bestuur helaas genoodzaakt om het tarief voor een reanimatieles tijdelijk te verhogen naar EUR 12,50. Indien deelname aan een reanimatieles nog niet strikt noodzakelijk is, is het advies om nog even af te wachten. Hopelijk is er straks weer meer mogelijk.

Meer informatie over het lesrooster en de manier van aanmelden voor lessen volgt binnenkort.


Diplomaverlenging (vervaldatum 1 oktober 2020)
19 augustus 2020

Als je diploma vervalt per 1 oktober 2020, moet je binnenkort verlenging aanvragen. In september organiseren we een paar vervolglessen voor mensen die nog geen volle stempelkaart hebben. Iedereen waarvan het diploma per 1 oktober vervalt (volgens onze administratie) krijgt een mailtje om te inventariseren welke stempels er nog ontbreken. We zullen het lesaanbod in september daar dan zo veel mogelijk op afstemmen. Als je na de les je stempelkaart vol hebt, kun je deze in de bestuursbrievenbus op de gang deponeren om verlenging aan te vragen.

Heb je al een volle stempelkaart en moet je per 1 oktober 2020 verlengen? Stuur dan een scan of foto van je stempelkaart via e-mail naar info@ehbo-enschede.nl en stuur daarna je stempelkaart per post naar ons op (EHBO-vereniging Enschede, Roomweg 167, 7523 BM Enschede) of deponeer je stempelkaart in een gesloten envelop in de brievenbus van de vereniging naast de hoofdingang van Prismare. Vraag je op deze manier verlenging aan, zorg er dan voor dat de stempelkaart uiterlijk 22 september bij ons binnen is.

Zorg er bij het inleveren van je stempelkaart wel voor dat naam, geboortedatum en diplomanummer op de achterkant zijn ingevuld.

Lukt het je niet om de stempelkaart vol te krijgen met de lessen die we in september aanbieden (het rooster volgt binnenkort)? Neem dan contact met ons op, zodat we kunnen kijken wat mogelijk is.


Privacyverklaring
24 mei 2018

In verband met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 hebben wij een privacyverklaring opgesteld waarin we beschrijven welke persoonsgegevens we van u verwerken, op welke grondslag we dat doen en met wie en waarom we persoonsgegevens delen met derden. Ook worden uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschreven.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van de vereniging, zowel betreffende (alle vormen van) opleidingen als het uitvoeren van hulpverlening bij evenementen.


Wijzigingen eindtermen EHBO
1 juli 2016

Per 1 juli 2016 zijn nieuwe richtlijnen voor EHBO in Nederland van kracht geworden. Tijdens de vervolglessen zal aandacht besteed worden aan de wijzigingen in de richtlijnen. Belangrijkste verschil is dat kinderreanimatie en verslikking bij kinderen vaste onderdelen worden van het EHBO-diploma van Het Oranje Kruis. Alle examens en hercertificeringen (diplomaverlenging) vanaf 1 januari 2017 zijn conform de nieuwe richtlijnen, die ook beschreven zijn in de 27e druk van Het Oranje Kruis boekje

Concreet betekent dit dat iedereen die in het bezit is van een EHBO diploma van Het Oranje Kruis bijgeschoold moet worden in kinderreanimatie en verslikking bij kinderen. Omdat de groepen tijdens de reguliere vervolglessen te groot zijn om hier voldoende aandacht aan te besteden zullen we mensen groepsgewijs uitnodigen voor een aparte les kinderreanimatie / verslikking bij kinderen. Deze les duurt ca. 2 uur. Mensen van wie het diploma vervalt per 1 april of 1 oktober 2017 zullen als eerste uitgenodigd worden om hun voorkeur voor een lesdag door te geven. Aan deze les zijn geen kosten verbonden. Op termijn zal herhaling van deze vaardigheden opgenomen worden in het lesrooster.


Opbrengst Serious Request actie
27 december 2012

De Serious Request-actie die we de afgelopen weken samen met het Experimental Centre for Technical Medicine (ECTM) van de Universiteit Twente hebben georganiseerd, is inmiddels afgelopen.

Maar liefst 56 cursisten hebben met goed gevolg de cursus afgelegd en zijn nu in het bezit van een certificaat Reanimatie/AED-bediener. De EHBO-vereniging Enschede feliciteert alle cursisten van harte met het behalen van hun certificaat en dankt hen voor deelname aan de cursus.

De volledige opbrengst van de cursus, groot € 2240,- komt ten goede aan Serious Request 2012. Door extra donaties en kleine aanvullende acties valt het totaalbedrag nog hoger uit. Vrijdagochtend 21 december 2012 is door medewerkers van het ECTM een cheque ter waarde van € 2419,07 bij het Glazen Huis afgeleverd.

De EHBO-vereniging Enschede wil langs deze weg iedereen bedanken die zich ingezet heeft voor deze actie: zonder jullie hadden we niet zo'n mooi resultaat neer kunnen zetten in de strijd tegen babysterfte.


Reanimeren voor Serious Request
1 november 2012

Van 18-24 december 2012 wordt op de Oude Markt in Enschede de 9e editie van Serious Request gehouden. Dit jaar is het onderwerp de strijd tegen babysterfte. Iedere 6 seconden sterft er ergens in de wereld een baby. Dit is een stille ramp die wereldwijd elk jaar 5,5 miloen slachtoffertjes maakt.

Samen met het Experimental Centre for Technical Medicine (ECTM) van de Universiteit Twente voert de EHBO-vereniging Enschede actie voor Serious Request. We doen dit door zoveel mogelijk mensen te leren reanimeren. De volledige opbrengst van deze lessen komt ten goede aan Serious Request.

In slecht vier uur tijd leert u reanimeren en een AED (Automatische Externe Defibrillator) bedienen. De lessen worden verzorgd door erkende instructeurs van de EHBO-vereniging Enschede.

U ontvangt een officieel certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). De kosten van dit certificaat komen voor rekening van de EHBO-vereniging Enschede. Onze instructeurs ontvangen geen vergoeding voor deze lessen. U ontvangt tevens een reanimatieboekje dat door instructeurs en actieve bestuursleden van de EHBO-vereniging Enschede is samengesteld. Dit boekje wordt u aangeboden door CPF Caroly.

De prijs per les bedraagt € 40,00. Dit bedrag komt volledig ten goede aan Serious Request.

De lessen worden gegeven in het Experimental Centre for Technical Medicine van de Universiteit Twente (gebouw Carré op de campus van de UT).

De lessen worden op onderstaande data gegeven:
(wegens succes zijn extra cursusdata ingepland)

 • dinsdag 20 november, van 18:00 tot 22:00 uur
 • dinsdag 4 december, van 18:00 tot 22:00 uur
 • dinsdag 11 december, van 18:00 tot 22:00 uur
 • maandag 17 december, van 18:00 tot 22:00 uur (extra les)
 • dinsdag 18 december, van 18:00 tot 22:00 uur
 • woensdag 19 december, van 18:00 tot 22:00 uur (extra les)

Reanimatiemarathon op 22 september
1 september 2012

In verband met het aanstaande 75-jarig bestaan van de EHBO-vereniging Enschede in oktober organiseert de EHBO-vereniging op zaterdag 22 september 2012 een reanimatiemarathon naast het stadhuis van Enschede aan de Langestraat (ter hoogte van het Ei van Ko). Tijdens deze dag proberen we het reanimatie-onderwijs en de andere werkzaamheden van de EHBO-vereniging onder de aandacht van het publiek te brengen.

Om 11:00 uur zal wethouder Jeroen Hatenboer de reanimatiemarathon openen door de eerste reanimatie op een oefenpop te verrichten. Daarna nemen hulpverleners van de EHBO-vereniging Enschede de reanimatie over. Er wordt steeds twee minuten gereanimeerd en daarna neemt een andere hulpverlener de reanimatie over.

Hulpverleners die niet aan het reanimeren zijn, zullen voorbijgangers aanspreken om te vragen of ze kunnen reanimeren. Voorbijgangers die kunnen reanimeren wordt gevraagd ook twee minuten lang te reanimeren. Indien voorbijgangers niet kunnen reanimeren worden ze in de gelegenheid gesteld om dit - onder begeleiding van gecertificeerde instructeurs Reanimatie / AED-bediener - een keer te proberen. Eenieder die meehelpt met de reanimatie ontvangt een kleine attentie. Het is de bedoeling dat er continue iemand aan het reanimeren is.

In het kader van het 75-jarig jubileum biedt de EHBO-vereniging tijdelijk 50 procent korting op een reanimatiecursus. In twee keer twee uur leert u reanimeren en een AED (Automatische Externe Defibrilator) gebruiken. Deze opleiding kost nu slechts € 30,00 en u kunt zich hiervoor on-line inschrijven op de pagina Jubileumactie. (deze pagina bestaat niet meer)

De reanimatiemarathon eindigt om 15:00 uur.

De EHBO-vereniging Enschede wil wethouder Jeroen Hatenboer en de Universiteit Twente bedanken voor het mede mogelijk maken van deze reanimatiemarathon.


Gratis lessen Reanimatie en AED-bediener
1 september 2011

In het najaar van 2011 houdt de EHBO-vereniging Enschede een grote actie met als doel het reanimeren bij een nog groter publiek onder de aandacht te brengen. Tijdens deze actie geeft de EHBO-vereniging Enschede de eerste 100 opleidingen Reanimatie en AED-bediener ter waarde van € 60,-- gratis.

Per dag worden er alleen al in Nederland ca. 45 mensen getroffen door een circulatiestilstand. Bij een circulatiestilstand zijn de eerste minuten van levensbelang. Zonder een deugdelijke reanimatie is de overlevingskans kleiner dan 15%. Als er direct een goede reanimatie en defibrillatie wordt gestart, dan stijgt de overlevingskans naar meer dan 70%.

Tijdens de opleiding Reanimatie en AED-bediener leert u hoe u een goede reanimatie uitvoert en hoe u een AED (Automatische Externe Defibrillator) moet bedienen. De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel (beide onderdelen duren ca. 3 uur inclusief pauze). Het theoriedeel wordt gegeven in het theater van Prismare; het praktijkdeel wordt in kleine groepjes gegeven in de leslokalen van de EHBO-vereniging Enschede (eveneens gevestigd in Prismare).

Alle opleidingen worden verzorgd door instructeurs die erkend zijn door de Nederlandse Reanimatieraad en de European Resuscitation Council. Indien u de opleiding met goed gevolg aflegt ontvangt u een certificaat. Om het certificaat geldig te houden dient u jaarlijks een herhalingsles te volgen.

In onderstaande tabel staan de data van de opleidingen weergegeven. Bij inschrijving dient u een keuze te maken voor één van de twee theorielessen en één van de vier daaraan gekoppelde praktijklessen.

Theorieles Praktijkles
Zaterdag 29 oktober, 10:00 - 13:00 Zaterdag 5 november, 09:30 - 12:30
Zaterdag 5 november, 13:30 - 16:30
Zaterdag 12 november, 09:30 - 12:30
Zaterdag 12 november, 13:30 - 16:30
Zaterdag 19 november, 10:00 - 13:00 Zaterdag 26 november, 09:30 - 12:30
Zaterdag 26 november, 13:30 - 16:30
Zaterdag 3 december, 09:30 - 12:30
Zaterdag 3 december, 13:30 - 16:30

Inschrijven voor deze gratis opleidingen is uitsluitend mogelijk bij de stand van EHBO-vereniging Enschede tijdens de UITDaAG van Prismare (Roomweg 167) op zaterdag 17 september 2011, tussen 12:00 en 17:00 uur. Let op: voor de praktijklessen is steeds een beperkt aantal plaatsen beschikbaar; zodra een dagdeel vol zit kan er voor dat dagdeel niet meer ingeschreven worden.


Belangrijke informatie inzake herhalingslessen Reanimatie en AED
1 september 2011

Het bestuur heeft er voor gekozen om de wijze van de vervolglessen Reanimatie en AED te wijzigen.

Tot nu toe werden de leden voor deze lessen opgeroepen. Daaraan werd slecht gevolg gegeven, afspraken werden op het laatste moment afgezegd of men kwam maar helemaal niet. Voor de leden waren er ook te weinig mogelijkheden om een lesdatum te kiezen die hen uitkwam.

In de gewijzigde situatie kunt u voortaan zelf een keuze maken. Er worden 8 data per jaar vastgesteld waarop ingeschreven kan worden.

De lesdagen worden verdeeld in blokken van 1 uur. Er zijn meerdere instructeurs beschikbaar. Per blok kunnen zich 12 leden inschrijven. Dit inschrijven kan uitsluitend via onze website. Klik in het menu links op de knop Herhaling reanimatie. U wordt dan doorverwezen naar de juiste pagina en treft daar verdere instructies aan. Ook staat daar een overzicht van de data waarop de lessen gegeven worden. Na inschrijving ontvangt u een e-mail ter bevestiging.

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat het geldig houden van uw aantekening Reanimatie en AED uw eigen verantwoordelijkheid is. Indien u deze aantekening niet heeft bij het verlengen van uw EHBO-diploma, dan komt uw EHBO-diploma te vervallen en wordt dan vervangen door een certificaat EHBO.

Met ingang van het seizoen 2011 / 2012 worden de data voor de herhalingslessen Reanimatie en AED in het reguliere lesschema opgenomen. De lesdagen worden verdeeld over 4 kwartalen. U heeft dus ruim de mogelijkheid om uw diploma/certificaat te verlengen.

Zoals reeds hiervoor is vermeld ontvangt u per mail een bevestiging, maar u dient wel zelf bij te houden voor welke datum en welke tijd u zich heeft ingeschreven. Indien u zich inschrijft maar niet komt, dan zullen wij de kosten in rekening moeten brengen.


Geldigheid diploma per september 2011
1 juli 2011

Met ingang van september 2011 kunnen EHBO-diploma's alleen nog verlengd worden als de EHBO'er ook in het bezit is van de aantekening AED-bediener. Alleen reanimatie is dan niet meer voldoende. EHBO'ers met alleen reanimatie krijgen vanaf dat moment geen diploma meer, maar een certificaat. Actieve leden die diensten draaien moeten in het bezit zijn van de aantekening AED-bediener, anders kunnen ze niet meer als zelfstandig hulpverlener worden ingezet.


EHBO-oefening 8 mei 2010
10 mei 2010

Op 8 mei 2010 heeft er, op initiatief van het bestuur, een grote EHBO-oefening plaatsgevonden voor de actieve leden van EHBO-vereniging Enschede. Deze oefening is over het algemeen ervaren als een leuke dag.

Springtime

Lange tijd was de titel van de oefening, Springtime, het enige wat bekend was over de EHBO-oefening. Dit ondanks de vele vragen over wat er komen ging en waar de oefening plaats zou vinden. Een paar dagen voor de oefening werd het wachten beloond en kwam de uitnodiging voor de oefening waarin het programma en de locatie bekend werden gemaakt: Ergens in het bos bij Haaksbergen.

Op de locatie aangekomen werd iedereen uitgenodigd voor een kop koffie of thee bij Klaas op camping Stepelerven. Hier werd ook de opzet van de dag verder bekend gemaakt: De hele dag zou er geoefend worden op het campingterrein. In teamverband moesten verschillende casussen doorlopen worden. Onderweg kwam je slachtoffers tegen, maar je had van tevoren geen idee wat de slachtoffers zouden mankeren (en daar was iedereen nu juist zo nieuwsgierig naar...).

Als het nodig was kon de 112 alarmcentrale gebeld worden. Voor de gelegenheid werd dit gesimuleerd middels het bellen naar een mobiel telefoonnummer. Het correct alarmeren was al een oefening op zich, inclusief het doorgeven van de juiste aanrijdroute voor de hulpdiensten.

Na zo met het team 6 verschillende slachtoffers behandeld te hebben en ook nog eens een wandeling met de brancard gemaakt te hebben, was het lunchtijd. Een uur de tijd om even te eten en bij te komen van alle nieuwe indrukken van de morgen en om de ervaringen onderling uit te wisselen.

Daarna was het tijd voor het middagprogramma: 6 geheel nieuwe casussen. Weer een rondje camping dus maar, waarbij het soms moeilijk was om de nieuwsgierigheid naar een casus waar je nog even niet heen moest, te bedwingen.

Aan het eind van de dag heeft iedereen alle casussen kunnen doorlopen, variërend van koolmonoxidevergifting en doordringend oogletsel tot reanimatie en AED-inzet. Nadat alle slachtoffers netjes behandeld waren, en iedereen weer verzameld was bij het startpunt was het tijd voor een drankje en stond de BBQ klaar. Er was uiteraard veel te veel lekkers, voor ieder wat wils. Er werd dan ook gretig op alles aangevallen, en tussen het eten door werd de dag uitgebreid doorgesproken. Gelukkig kwamen er - naast EHBO - ook andere onderwerpen aan bod.

De dag werd afgesloten met het invullen van een enqûeteformulier, zodat wij als organisatie te weten kwamen hoe de dag ervaren is. Enkele weken later hebben we nog een bijeenkomt gehad, om alle casussen na te bespreken en om vragen te beantwoorden. Ook hier zaten voor iedereen nog weer wat leermomenten in.

Al met al is onze conclusie dat het een geslaagde oefening is geweest, waar iedereen wat van heeft kunnen leren. Iedereen bedankt voor de deelname aan de oefening, en graag tot de volgende oefening!


Lintje voor Margje Bekker
29 april 2010

Op 29 april 2010 heeft het Hare Majesteit de Koningin behaagd Margje Bekker - Wobben te benoemen tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze onderscheiding heeft Margje te danken aan haar meer dan 50 jarig lidmaatschap en haar verdiensten voor de vereniging als docent EHBO, actief lid en bestuurslid.

Namens het gehele bestuur en alle actieve leden feliciteren wij Margje en Henk Bekker.

Rini Jochem, voorzitter
Henry Jansen, secretaris


Een dagje uit naar Corpus met onze actieve leden
1 juni 2008

Eindelijk was het dan zover: zaterdag 24 mei 2008. De grote reis naar Corpus ging beginnen. Het was wel erg vroeg in de ochtend, zo rond 07:00 uur, toen wij allemaal met een nog slaperig gezicht in de bus stapten...

Verbazing alom: de chauffeur bleek een lid van onze vereniging te zijn. Gelukkig hadden wij de weergoden mee. Mooier kon het niet. Op naar Corpus, een reis door het menselijke lichaam, gelegen in Oegstgeest. Rond 09:00 uur stopte de bus bij de Witte Bergen ergens in het wilde westen, waar wij ons te goed deden aan een goed verzorgd ontbijt.

Daarna ging de reis verder naar Corpus. Van uitrusten was geen sprake. Er werden meteen 2 groepen gevormd en de eerste groep was al meteen de klos: ze kregen een koptelefoon mee en hun reis begon bij de knie. Na een paar minuten vertrok de tweede groep. Voor velen was dit een leuke en interessante belevenis. Gelukkig kwam iedereen weer gezond naar buiten, niemand bleef steken in het menselijk lichaam.

Na het bezoek aan Corpus ging de reis verder via het groene hart van Nederland met als eindbestemming Hotel Cantarel. Echter, na een paar kilometer rijden werd de temperatuur voor sommigen in de bus zo hoog dat er bij de eerste ijssalon een noodstop werd gemaakt. Na deze verkoeling ging het weer verder. Aangekomen bij Hotel Cantarel werden wij verrast met een barbecue buffet. Dit was uitermate goed verzorgd. Na een paar uur van gezellig eten en drinken was het tijd voor de terugreis.

Helaas liet de radio in de bus het afweten. Gelukkig hadden wij een paar talentvolle zangers in ons midden, die de stemming er in konden brengen en houden.

Al met al was het een zeer geslaagde dag voor iedereen. Oh ja, die bekende chauffeur? Dat was Klaas Wester en hij was steengoed.


Stadsspelden voor twee leden bij openingsfeest EHBO in Prismare
1 september 2007

ENSCHEDE - Voor Hennie Vreeling en Margje Bekker is het openingsfeest zaterdag van het nieuwe onderkomen van de EHBO-vereniging Enschede een heel bijzondere avond geworden. Beide EHBO'ers in hart en nieren kregen van loco-burgemeester Eric Helder de Enschede-speld uitgereikt. Deze speld wordt door de gemeente toegekend aan personen die zich gedurende geruime tijd met verve voor de stad hebben ingezet.

In het prachtige nieuwe onderkomen in Prismare prijst Helder beide EHBO'ers, waarop nooit vergeefs een beroep wordt gedaan. Hennie Vreeling is al veertig jaar EHBO-vrijwilliger bij activiteiten in Enschede. Verder is hij actief als instructeur en als magazijnbeheerder. Binnenkort stopt hij overigens met het geven van lessen.

Margje Bekker staat, aldus de loco-burgemeester, in de vereniging bekend om het goed kunnen motiveren van cursisten. Als bestuurslid is zij de contactpersoon voor de kadergroep, de instructeurs. Zelf is ze ook instructeur. Ze maakt de lesschema's en is actief vrijwilliger sinds 1959. "U bent bovendien niet te beroerd om ook nog eens het gebouw schoon te maken. Zonde van het geld, vindt u het, om schoonmaak in te huren", schetst Helder haar inzet.

De huldiging van beide leden is een hoogtepunt van het openingsfeest van de vereniging. Met de officiële ingebruikname van haar ruimte in Prismare viert de vereniging ook haar 70-jarig bestaan.

De EHBO-vereniging is, sinds haar onderkomen aan de Roomweg op 13 mei 2000 door de vuurwerkramp werd verwoest, gehuisvest geweest aan de IJstraat. "Eerlijk is eerlijk, het ziet er fantastisch uit!", prijst de vereniging zich gelukkig met haar nieuwe onderkomen in Prismare.


Verslag van Oerol 2006
24 juni 2006

Voor de derde keer was het team van de EHBO-vereniging Enschede de (veiligheids)gangmaker op Oerol.

In een land, hier ver vandaan zijn maar liefst 10 van onze trouwste EHBO'ers aan het werk. Het (ei)land Terschelling houdt daar zijn 25ste Oerol, waar de veiligheid weer grotendeels in handen ligt van de EHBO-vereniging Enschede. Al voor de derde keer zijn de Enschedeers in opvallende kleding de bezetters van verschillende EHBO-posten.

Echt grote ongelukken doen zich op het eiland niet voor. Het blijft meestal bij verstuikte enkels en kleine glas- en snijwonden.

Website Oerol

Belangrijke gebeurtenissen...
1 januari 2006

Het jaar 2007 wordt voor onze vereniging een belangrijk jaar. Naast het feit dat we dan ons nieuwe gebouw in gebruik zullen gaan nemen, bestaat de vereniging dan 70 jaar.

Om beide zaken in goede banen te leiden heeft het bestuur nu al vast een commissie ingesteld die zich met de organisatie daarvan bezig zal gaan houden. In die commissie is i.v.m. het 70-jarig bestaan het plan geopperd om een jubileumboek uit te geven of een tentoonstelling te organiseren. Door de vuurwerkramp is van de archieven van de vereniging niet veel bewaard gebleven, maar we denken dat veel leden toch nog materiaal in huis hebben die het wel en wee van de vereniging weergeven.

Heeft u nog foto's, krantenartikelen, oude lidmaatschapskaarten, oude diploma's of welk materiaal dan ook en bent u bereid dit in bruikleen aan de vereniging af te staan, dan willen we u vragen dat bij ons te melden.

Ook eigen geschreven bijdragen over bijzondere gebeurtenissen zijn welkom. De coördinator voor dit plan is Kees van Ooijen.

Het is niet de bedoeling dat u het eventuele materiaal nu al aan Kees afdraagt! Wij willen u vragen als u iets heeft dit bij Kees te melden, dit voor uiterlijk 1 maart 2006.

Als we definitieve plannen gaan uitwerken, zal Kees verdere afspraken met u maken hoe en wanneer we de spulletjes willen hebben. Dus nu iedereen maar naar zolders, rommelkamers, oude koffers of graven in het geheugen. Wij rekenen op uw medewerking.

Namens de commissie,

Henry Jansen
Secretaris


Met tranen van verdriet... (en van blijdschap!)
30 juli 2005

... hebben we afscheid genomen van de oude EHBO-bus. De Mercedes rakker was sinds 1999 in dienst van de vereniging nadat hij met harde centen was aangekocht. Onlangs heeft het bestuur besloten afstand te nemen van het oude ros omdat de kosten te hoog werden en niet meer opwogen tegen de opbrengsten.

Of er een vervanger komt is nog niet besloten. Vooralsnog kunnen we alle diensten waar een voertuig bij nodig is nog prima bezetten met onze jonge - gesponsorde - VW-LT.


Enschede telt steeds meer levensredders
12 mei 2005

In Enschede komen steeds meer defibrillatoren, en steeds meer mensen die de levensreddende kastjes kunnen bedienen. De Centrale Huisartsenpost heeft er drie aangeschaft, de EHBO-vereniging vijf. Ook in Boekelo hangen er al twee.

Huisarts Dick Walstock is er nog van onder de indruk. Samen met chauffeur Jeroen de Haas gebruikte hij de defibrillator onlangs voor het eerst in de praktijk. Een patiënt werd voor hun ogen onwel. Binnen 60 seconden was de man weer bij, dankzij de snelle inzet van het levensreddende apparaat. "Vroeger dacht je: oh jé, en hoopte je dat zo snel mogelijk een ambulance ter plaatse was. Nu zie je iemand na behandeling zelf naar de brancard lopen. Dat is fantastisch."

De Automatische Externe Defibrillator (AED), zoals het eenvoudig te bedienen apparaat officieel heet, wordt ingezet bij mensen met levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED geeft elektrische schokken, waarmee het hart weer op gang kan worden gebracht. Is er sprake van een hartstilstand, dan geeft het kastje dat aan, zodat hulpverleners weten dat ze moeten beginnen met hartmassage en mond-op-mond-beademing.

De bediening van de defibrillator is kinderlijk eenvoudig. Toch kunnen mensen die hem gaan gebruiken, beter een cursus hebben gevolgd.

In het verleden mochten alleen medici en ambulanceverpleegkundigen een defibrillator gebruiken. Sinds 2002 mogen ook geoefende leken met het apparaat aan de slag. Het voornaamste argument is de tijdwinst, die bereikt wordt als er in de openbare ruimte zoveel mogelijk AED's beschikbaar zijn. Met elke minuut daalt de overlevingskans met tien procent.

De Centrale Huisartsenposten in Enschede en Oldenzaal hebben in totaal zo'n 200 personeelsleden laten scholen bij Ambulance Oost. Huisarts Walstock is er maar wat blij mee. "Er wordt vaak gemopperd over de huisartsenpost. Maar het is wel dankzij die post dat ik nu de apparatuur heb om levens te redden."

Boekelo

Voor Boekelo hebben de Boekelose Ondernemers Vereniging en de Stichting Gezondheidscentrum Boekelo twee AED's gekocht. Eén apparaat hangt sinds kort bij Slijterij Breukers, het andere in de omgeving van supermarkt Coop. Veertig Boekeloërs leren hoe ze met het kastje moeten omgaan. Bovendien krijgen alle bewoners van het dorp een brochure met nadere uitleg over de defibrillator.

EHBO

De EHBO-vereniging Enschede gaat in totaal 60 hulpverleners opleiden tot 'bediener AED'. De vereniging heeft om te beginnen vijf defibrillatoren aangeschaft, die niet alleen tijdens speciale evenementen worden ingezet. Buiten de actieve EHBO-diensten houden leden de apparaten bij zich, om ze in noodgevallen te kunnen gebruiken.

(De Twentsche Courant Tubantia, 12 mei 2005)


Nieuwe kleding
1 mei 2005

De EHBO-vereniging Enschede beschikt over nieuwe kleding voor de actieve EHBO'ers:

(kledingcommissie/bestuur - mei 2005)


Twentenaren gaan Oerol (on)veilig maken
10 april 2005

8 EHBO'ers van onze vereniging zullen in wisselende diensten een groot gedeelte van de veiligheid waarborgen door het draaien van diensten tijdens het Oerol festijn op Terschelling.

Waarom nou EHBO'ers uit Enschede helemaal naar Terschelling? Dat is bij toeval ontstaan doordat 2 jaar geleden Oerol niet rond kon komen op het gebied van EHBO en bij toeval in contact kwam met Tonnie Buitink, evenementenorganisator van de Universiteit Twente.

Na heel wat geregel leek het de vrijwilligers van de vereniging een leuke uitdaging wat geresulteerd heeft in het opnieuw bemannen van vele EHBO-posten dit jaar. Namens de vereniging wensen we de vrijwilligers alvast een hele leuke tijd toe.

Meer informatie over Oerol, van 10 - 19 juni, is te vinden op de website:

Website Oerol

(bestuur - april 2005)


EHBO met Twentse tongval op Oerol
20 juni 2003

Het 'vreemde' accent van de EHBO-ploeg op Oerol zal sommige festivalbezoekers misschien verbazen. Niet verwonderlijk, want de Eerste Hulp Bij Ongevallen wordt niet verleend door 'eilanders', maar door EHBO-vrijwilligers uit Enschede. De Tukkers doen dat zo goed dat ze in 2004 waarschijnlijk terugkomen.

"Ongeveer twee weken geleden werden we gebeld door Tonnie Buitink, evenementen-manager op de UT. Hij is een goede kennis van de organisatoren van het Oerol-festival. Tonnie had gehoord dat de EHBO nog niet goed geregeld was. Omdat 'ie goede ervaringen had met onze vereniging belde hij ons op. We zitten met een probleem, hoe gaan jullie dat oplossen?", vertelt een bestuurslid van de vereniging.

Vanuit Enschede werd contact gezocht met de organisatie van Oerol. Van het één kwam het ander en al snel waren de partijen het met elkaar eens. Tot en met komende zondag ontfermen zes EHBO'ers met een Twentse tongval zich liefdevol over geblesseerde, verbrande en flauwgevallen festivalgangers.

"We zijn ondergebracht in een huisje en het eten is ook goed geregeld. We werken op het Westerkeyn-veld. Da's het hoofdveld waar de hele dag door allerlei optredens plaatshebben. Wij werken in drie ploegen van negen uur 's morgens tot middernacht."

"D'r worden mensen bij ons gebracht die zijn flauwgevallen door de warmte. Maar we hebben ook te maken met snijwonden, verstuikingen, zonverbrandingen en opvallend veel tekenbeten. Veel bezoekers lopen namelijk met een korte broek door het helmgras. Die beestjes zitten daar te wachten tot ze mensen ruiken. Als dat gebeurt, springen ze hen op de benen. In verband met de ziekte van Lyme moet een tekenbeet goed behandeld en schoongemaakt worden."

Niet alleen de bezoekers van Oerol, maar ook de organisatie is uitermate tevreden over de eerste hulp uit Enschede. "We hebben al signalen gekregen dat ze volgend jaar twaalf personen willen huren. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Zelf was ik nog nooit op Terschelling geweest. De mensen waren er supervriendelijk en heel gemoedelijk. Ik ga het ook zeker weer doen."

Of het plat proat'n geen taalbarrières opwierp? "Ach, dat leverde alleen een grote glimlach op."

(De Twentsche Courant Tubantia - 20 juni 2003)


Nieuwe huisvesting voor de EHBO
1 november 2002

Roombeek krijgt ontmoetingsplaats als hart

De wijk Roombeek krijgt een hart: het voorzieningencluster. Dit is een bundeling van allerlei voorzieningen in één gebouw. Op de hoek van de Roomweg en de Lonnekerspoorlaan verrijst de komende jaren een gebouw waar scholen, wijkwelzijn, verenigingen en verschillende anderen vanaf 2006 samenwerken.

Woningcorporatie 'De Woonplaats' gaat het voorzieningencluster bouwen en beheren. Donderdag 28 november tekenen 15 partijen voor hun deelname aan het voorzieningencluster in Roombeek.

Het voorzieningencluster wordt ontworpen door de Duitse architect Peter Hübner, in nauw overleg met de toekomstige gebruikers. Het definitief ontwerp moet in de zomer van 2003 af zijn.

Ontmoetingsplaats

Het voorzieningencluster wordt een ontmoetingsplaats met een open karakter, als middelpunt voor de nieuwe wijk Roombeek. Naast de twee basisscholen 'de Noordlinde' en 'Anna van Buren' komen er extra lokalen voor extra opvang. Verder komt er een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, jeugdhonk, buitenschoolse opvang en het pastoraat.

Verenigingen

In het gebouw keren zes verenigingen terug die voor de ramp in Roombeek gevestigd waren:

 • Twentse Modelspoorweg Club
 • EHBO-vereniging
 • Pir Sultan Abdal Kultur ve Dayanisma Dernegi (een vereniging van alavieten)
 • Turkse Culturele Vereniging
 • Stichting voor Islamitisch Arabisch Onderwijs en Cultuur
 • Stichting Marokkanen Enschede Noord

Verder is het plan om in het voorzieningencluster allerlei bedrijfjes onder te brengen die het dagelijks leven kunnen vergemakkelijken. Hierbij kunt u denken aan een goedkoop restaurant, een winkeltje met kant-en-klaar maaltijden, stomerij etc.

15 partijen hebben al veel overleg gevoerd over bijvoorbeeld de uitgangspunten, financiën en het gebruik van gezamenlijke ruimtes. Deze afspraken zijn vastgelegd in een intentieovereenkomst. De plannen voor het voorzieningencluster worden behandeld in de collegevergadering van 17 december. In 2003 wordt een convenant getekend tussen De Woonplaats en het Projectbureau Wederopbouw.

(Bron: website woningcorporatie De Woonplaats)